English
Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet, mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarışı,
 
Teşebbüs, piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzelkişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri,
 
Teşebbüs Birliği, teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzelkişiliği haiz ya da tüzelkişiliği olmayan her türlü birlikleri,
 
Mal, ticarete konu olan her türlü taşınır ve taşınmaz eşyayı,
 
Hizmet, bir bedel veya menfaat karşılığında yapılan bedenî, fikrî veya her ikisi beraber olan faaliyetleri ifade etmektedir.  Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-3)

Rekabet İhlalleri

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-4)

Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler

Rekabeti sınırlayıcı;

  • Anlaşma
  • Uyumlu eylem
Uyumlu eylem kavramının tanımına Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer verilmemiş olmakla birlikte Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz’da Uyumlu eylem, teşebbüsler arasında, tam anlamıyla bir anlaşmanın yapıldığı aşamaya gelinmeden, rekabetin getirdiği risklerden kaçınmak ve kendi bağımsız davranışlarının yerine geçmek üzere bilinçli olarak yapılan her türlü pratik iş birliği veya koordinasyon olarak ifade edilmiştir.
 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan hükümden hareketle; teşebbüsler arası anlaşma ile teşebbüs birliklerinin karar ve eylemleri dışında kalan ve aynı zamanda rekabet ihlali olarak nitelendirilebilecek her türlü eylem Uyumlu Eylem olarak değerlendirilebilir.
 
Zarar görenlerin, bir anlaşmanın varlığı ya da piyasada rekabetin bozulduğu izlenimi veren, özellikle piyasaların fiilen paylaşılması, uzun sayılacak bir süre piyasa fiyatında gözlenen kararlılık, fiyatın piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerce birbirine yakın aralıklarla artırıldığı gibi kanıtları yargı organlarına sunmaları halinde, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde bulunmadıklarını ispatlama yükü davalılara geçer. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-59)
  • Kararlar

Birleşmeler-Devralmalar-Ortak Girişimler

Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-7/1)

Menfi Tespit

İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine Kurul, elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya birleşme ve devralmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-4, 6 ve 7) hükümlerine aykırı olmadığını gösteren bir Menfi Tespit Belgesi verebilir.
 
Rekabet Kurulu, Menfi Tespit Belgesinin düzenlenmesinden sonra Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’daki (4054RKHK-13) şartlar çerçevesinde görüşünden her zaman dönebilir. Ancak bu durumda taraflara Rekabet Kurulu’nun görüş değiştirmesine kadar geçen süre için cezai müeyyide uygulanmaz.

Muafiyet

Kanunun öngördüğü şartların gerçekleşmesi halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-4) hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına Rekabet Kurulu’nca karar verilebilir.

Muafiyet Şartları

         1.           Etkinlik Kazanımları
 
         2.           Tüketicinin Yarar Sağlaması
 
         3.           İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması
 
         4.           Rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlanmaması

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Hakim Durum, belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü ifade etmektedir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-3)
 
Bir teşebbüsün hâkim durumda olması yasaklanmamışken hâkim durumun kötüye kullanılması hukuka aykırı olarak nitelendirilip yasaklanmıştır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-6)

Tazminat Davaları

Rekabet İhlali Kararı Sonrası Tazminat Davası

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar sonucunda zarar görenler, söz konusu zararlarının giderilmesini sağlamak amacıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-57-58) hükümlerinden hareketle ilk olarak Rekabet Kurulu’na başvurup rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların rekabet ihlali oluşturduklarının tespitine ilişkin alacakları Rekabet Kurulu Nihai Kararı ile birlikte Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-57-58) kapsamında tazminat davası açabileceklerdir.
 
Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille ispatlanabilecektir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054RKHK-59)

Rekabet İhlali Kararı Olmaksızın Tazminat Davası

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında rekabet ihlali oluşturmayan ancak haksız rekabet teşkil eden eylemler nedeniyle zarar görenler,
 
Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet’e ilişkin hükümleri vasıtasıyla tazminat davası açabileceklerdir.

Faaliyet Alanları